EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

53006

Bijdrager:

Jaar:

Niet bekend

Stadsdeel:

Centrum

Buurt:

111 Binnenstad

Straat:

Rechtestraat

Onderwerp 1.:

Personen

Onderwerp 2.:

Overige Personen

Onderwerp 3.:

Niet bekend

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Architect Lely in stadhuis

Beschrijving

Op deze foto staat in het midden op de trap, met een jas over de arm hangend, Cornelis Lely (1854-1929). Hij was de architect van grote waterbouwkundige projecten, zoals de Afsluitdijk. We weten nog niet in welk jaar en om welke reden hij in Eindhoven was. Weet iemand dat wel, dan zou het mooi zijn als we een reactie met die informatie krijgen. (red.)


Geplaatst op

15-07-2021

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 15-07-2021
Naam: bert van herk  
img

Als je de foto goed bekijkt, zie je over het balkon een doek hangen en voor de ramen en traprand zitten leidingen. Ik vermoed dat die voor gas of water zijn. Er zitten ook kranen aan en op de trap in een krul gebracht. Er staat een plant op het balkon. De heren zelf hebben hun zondagse pak aan, ze hebben allemaal een bolknak en hebben een cilinder op. Ik vermoed dat dit is geweest vóór of ná de komst van koningin Wilhelmina naar Eindhoven na de oorlog. Het zijn zo te zien dure lui. De gemeenteraad?


Datum: 16-07-2021
Naam: Sjef van Eijk  
img

Ik heb het sterke vermoeden dat deze foto werd gemaakt in 1913 t.g.v. de ingebruikname van de spoorlijn Eindhoven - Weert, waarbij Lely de openingsceremonie bijwoonde. Als je goed kijkt zie je boven het vaandel op de trap een gestileerde stoomlocomotief!


Datum: 16-07-2021
Naam: ad Thijssen  
img

Het lijken wel gasleidingen waarop kleine brandertjes die 's avonds het bordes verlichten. Alleen de locomotief van gasbuizen is mij vreemd. Ik denk dat er toch iets te vieren is geweest anders was er dat hoog bezoek niet.


Datum: 16-07-2021
Naam: P Herogs  
img

Bert, Cornelis Lely is gestorven in 1929. Dus de foto is van voor de komst van koningin Wilhelmina naar Eindhoven.


Datum: 17-07-2021
Naam: bert van herk  
img

Het antwoord op deze foto is mij via e-mail toegestuurd door de hr. Strijards en met zijn toestemming zet ik het op EIB. Het geldt hier de definitieve opening van het traject Eindhoven-Venlo ten behoeve van de Staatsspoorwegen in 1916. De heer Victor de Stuers was toen Rooms-Katholiek Kamerlid voor de Vereeniging van Kieskringen op Roomsch-Katholieke Grondslag ten behoeve van het district Roermond. Voor de aanleg was een groot aantal bijzondere waterstaatkundige projecten noodzakelijk geweest omdat men het uiterst drassige Peelgebied moest doorkruisen via dijklichamen met duikers waarbij watergangen en beken onder het spoortraject geleid moesten worden. In 1866 had men dat nog niet aangedurfd. De heer De Stuers, een zeer zelfstandig opererend kamerlid die zich weinig aan de partijdiscipline gelegen liet liggen die monseigneur W.H. Nolens, de fractievoorzitter van de beoogde Roomsch-Katholieke Staatspartij eiste, had zich voor de doortrekking van dit traject zeer sterk gemaakt en zich nogal oppositioneel opgesteld tegenover de kabinetten Kuyper, Heemskerk, en Cort van der Linden die weinig overhadden voor de infrastructuur juist in Zuid-Oost Brabant. De minister Bosboom, voor het ministerie van Oorlog, was mordicus tegen het doortrekken van dit traject geweest. De Generale Staf onder leiding van de luitenant-generaal Cornelis Snijders, chef van de staf, was in 1913 beducht geweest dat de Duitsers wellicht via pantsertreinen uitvoering zouden geven aan het Von Schlieffenplan van 1907, waarbij de Nederlandse gewapende neutraliteit zou worden geschonden en waarbij deze treinen in één ruk via de Moerdijk zouden doorreizen naar het Hollandse regeringscentrum in de Vesting Holland. De Nederlandse mobiele artillerie zou dergelijke treinen nooit kunnen tegenhouden. Dat gevaar hééft inderdaad in 1914 bestaan. De opening van het traject was daarom een kabinetsaangelegenheid waarvoor verschillende ministers zich te Eindhoven ten stadhuize vervoegden. Eindhoven immers, was via de Oorlogswet-1899 verklaard in augustus 1914 tot in staat van beleg verkerend frontgebied. Vandaar de aanwezigheid van verschillende regeringsautoriteiten, waaronder, inderdaad, de minsiter van Waterstaat Cornelis Lely. En natuurlijk ook de persoon van Victor de Stuers en de generaal Bosboom, nog steeds minister van Oorlog. De foto van 1916. De Duitsers namen er gaarne kennis van dat die lijn nu eindelijk berijdbaar was. Ze zonden daarom Wirklicher Geheimrath Von Kriege, die aan de Duitse Keizerlijke ambassade te Den Haag verbonden was als commercieel attaché, ook naar de openingsplechtigheid. Dat is de man met de openhangende grijze geklede jas die de leuning van de trap rechtsonder vasthoudt. De Engelsen waren niet zo blij met deze lijn.


Datum: 18-07-2021
Naam: Antoon Franse  
img

Heeft het iets te maken met de opening van het nieuwe station in 1916? Op het balkon staat een locomotief afgebeeld, gemaakt van gasbuizen met ventielen die in vlam konden worden gezet voor de verlichting?


Datum: 18-07-2021
Naam: G.A.M.Strijards (Gerardus)  
img

De voltooiing van de zogeheten Zuiderspoorweg die een volle aansluiting moest geven op het Pruisisch Spoorwegnet met vertakkingen naar de militair-strategisch zo belangrijke Mindener Eisenbahn baarde de Nederlandse regering in 1866 problemen. Bekend was dat de Pruisische Generale Staf voor het traject Eindhoven/Venlo immense belangstelling had bij een massale mobilisatie van het veldleger. Bismarck onderkende het belang van de spoorwegen bij aanvalsoorlogen al in 1862. Toen gebruikte hij deze transportwijze bij de aanval op Denemarken. Daarom wilde Thorbecke eigenlijk verhinderen dat een directe toegang tot de Vesting Holland via pantsertreinen mogelijk zou worden als de Moerdijk-spoorbrug gereed zou komen. Het traject Eindhoven/Venlo, op 1 oktober 1866 geopend, ging daarom niet verder dan het Duitse Viersen, waar geen mobilisatieperrons waren aangelegd. Het Duitse Keizerrijk van 1871 wenste een volstandige aansluiting op het Duitse net met kracht te bevorderen. Onder het kabinet Kuyper kreeg Wilhelm II de kans: Kuyper was pro-Duits. In 1913 kwam de aansluiting tot stand via de verbinding door de aanleg Eindhoven/Weert. Daar werd aangesloten op de IJzeren Rijn ten behoeve van de haven Antwerpen. Het drassige Peelgebied werd nu ontsloten naar Venlo via een ingenieus waterstaatkundig systeem van spoordijken met duikers dat ook zeer zwaar transport gedoogde, iets wat in 1866 nog onmogelijk was. Nederland werd nu via twee trajecten ontsloten voor een eventuele pantsertreinaanval vanuit Duitsland, al realiseerden de kabinetten Heemskerk en Cort van der Linden zich dat niet. Zij zagen slechts de economische voordelen van deze ontsluiting tot het immense Duitse achterland. De Maaslijn werd een belangrijke transportader. Daarvoor had de rooms-katholieke afgevaardigde voor het district Weert/Roermond geducht geijverd, de zo vooraanstaande Victor de Stuers. Londen was niet blij. Het zag de Duitse agressie van 1914 al duidelijk aankomen. De opening van het traject werd een plechtige aangelegenheid, waarbij de minister van Waterstaat Cornelis Lely niet alleen prominent aanwezig was. Zelfs de Wirklicher Geheimrath Von Kriege was er bij, op de trappen van het Eindhovense Stadhuis als representant van het Wilhelminisches Deutschland. En een waarnemer van de Britse ambassade. Whitehall vreesde dat eerstdaags van de Nederlandse neutraliteit weinig meer zou overblijven. Cort van der Linden, de minister-president, gold als Pro-Duits. Langs de lijn zou zand, grint en beton worden aangevoerd voor de aanleg van Duitse loopgraven en bunkers in het westelijk frontgebied.


Datum: 19-07-2021
Naam: Laurens Mulkens  
img

Als je op de grote foto kijkt zie je een door een buizen gevormde locomotief staan tussen de twee lantaarns op de balustrade boven het doek. Misschien is dat een aanwijzing.


Datum: 19-07-2021
Naam: bert vanherk  
img

Vraag: wie weet waar die leidingen voor zijn, of zijn geweest?


Datum: 20-07-2021
Naam: Sjef van Eijk  
img

Hernieuwde poging! Opname waarschijnlijk uit 1913 t.g.v. ingebruikname van de spoorlijn Eindhoven - Weert. Lely woonde deze openingsceremonie bij. Zie vooral de gestileerde stoomlocomotief op de trap!


Datum: 20-07-2021
Naam: Laurens Mulkens  
img

Het zou te maken kunnen hebben met de feestelijkheden rondom de opening van het tweede station in 1916.


Datum: 22-07-2021
Naam: bert van herk  
img

Laurens, wat jij zegt klopt exact. Het was de opening van die spoorlijn.
Ook Sjef, het klopt precies.


Datum: 25-07-2021
Naam: Bert van Diepen  
img

Deze foto is gemaakt op 30 oktober 1913 bij de officiële opening van de spoorlijn Eindhoven - Weert. Na de ontvangst van de genodigden op het stadhuis aan de Rechtestraat, met redevoeringen en een koud buffet, begaf men zich naar de openingstrein die om 13.30 uur vertrok naar Geldrop, Heeze, Sterksel, Maarheeze en Weert. Op de trap zien we, zoals hierboven reeds vermeld, de minister van Waterstaat ir. C.Lely. Onderaan de trap in de lichtgrijze jas de Eindhovense burgemeester P. van Mens.


Datum: 26-07-2021
Naam: Laurens Mulkens  
img

Het zou te maken kunnen hebben met de feestelijkheden rondom de opening van het tweede station in 1916.


Datum: 01-08-2021
Naam: Bert van Diepen  
img

Zoals ik eerder zei, gaat het hier om de opening van de spoorlijn Eindhoven-Weert in 1913 en niet om het nieuwe station in 1916. Daags na de opening van het station meldde de Meierijsche Courant: "Zoo is dan eindelijk den 20 November 1916, met de in gebruikname van het hoofdgebouw, de ombouw der stationsinrichting alhier voltooid. Zonder eenig ceremonieel vertoon is het gebouw voor het publiek verkeer opengesteld." Er kwam dus geen minister, hoge ambtenaar of politicus aan te pas. Die hadden vast andere zaken aan het hoofd bij de toenemende onrust en schaarste, door de Wereldoorlog in de ons omringende landen.